Er tarmen din klar? / Are your guts ready?

English below

(Inneholder reklame)

For at tarmen skal ta opp vitaminer og mineraler er det viktig at den er klargjort for å ta til seg næringa. De gode bakteriene må være til stede. Er tarmen din klar?

I løpet av livet har jeg hatt utallige antibiotikakurer pga infeksjoner. Tror sikkert det har vært minst 50 i alt. De siste årene før jeg fikk ME, gikk jeg på 6-7 kurer i året. Dette har ødelagt den naturlige bakteriefloraen i tarmen min. Muligens er dette også skyld i at jeg etter hvert utviklet ulcerøs colitt, som er en inflammatorisk sykdom i tarmen. Jeg demper inflammasjonen med medisiner jeg har på resept fra gastrolog, men foretrekker å spe på med naturlige produkter, slik at jeg kan bruke mindre medisiner.

Jeg har hørt at tilstander/sykdommer som ulcerøs colitt, Crohns sykdom og IBS fører til at tarmen ikke tar til seg næringsstoffer i like stor grad som en frisk tarm. Du har kanskje også hørt om lekk tarm? Jeg vil tro at en naturlig konsekvens blir at tarmen ikke tar til seg mineraler, vitaminer, osv godt nok. Hva tror du?

Restore, for en balansert tarm / Restore, for balanced gut health
Innhold i Restore / Contents in Restore

Da jeg først kom i kontakt med Anne Marie i det danske firmaet New Energy & World Medicine, anbefalte hun meg fire produkter som hun sa ville være med på å helbrede min ME over tid. Disse er Restore, Naturfermentert bipollen, NADH og Galaktose.

I et tidligere innlegg skrev jeg om “sølevannet mitt”. Dette er Restore, et produkt for tarmsunnhet, som jeg fortsatt tar daglig. Dette innlegget finner du i denne linken: Sølevann for god helse. Jeg tenker at dette er det viktigste av de produktene du ser på bildet øverst i dette innlegget. Da jeg for en stund siden gikk tom for Restore, merket jeg ganske raskt at mageproblemene mine økte igjen. Etter at jeg fikk påfyll av Restore, har det bedret seg igjen, og jeg trenger færre medisiner.

Dette er et helt naturligt mineraltilskudd. Det inneholder kullstoffmolekyler som stammer fra gammel fossillisert jord, og som muligens er bedre enn probiotika i å støtte fordøyelsen, mental klarhet, respiratorisk velvære og immunfunksjon. Du finner mer informasjon om Restore HER.

Naturfermentert bipollen / Fermented bee pollen

Naturfermentert dansk bipollen inneholder melkesyrebakterier som visstnok skal gi “mirakeleffekt” sammen med Restore. Naturfermentert bipollen inneholder dessuten alle vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyrer og proteiner. Jeg fikk beskjed om å ta en spiseskje til hvert måltid til jeg sover godt hver natt og har energi hele dagen, noe som skulle ta to måneder.

Søvn har aldri vært noe problem for meg. Jeg sover heller mye, 10-12 timer hver natt. Tenker imidlertid at jeg er heldig som sover så mye, for mange sliter med søvn. Jeg har startet litt forsiktig med bipollenproduktet. Tatt bare én skje blandet i vann per dag, siden jeg er usikker på hvordan magen reagerer. Men fra i dag skal jeg gå opp til to doser per dag. HER er mer informasjon om naturfermentert bipollen.

Dattera mi fikk litt naturfermentert bipollen da hun ble matforgiftet i Spania. Fargen er ikke så lekker, så jeg var spent på mottakelsen. Men det gikk ned. Hun mente at fermentert bipollen smakte litt som honning, bare ikke så søtt. Positivt! Jeg synes de små, brune kulene er litt gode å tygge på, litt “chewy”, om du skjønner.

Søtningsmidlet galaktose / The sweetener galactoce

Galaktose er “hjernesukker”. Jeg har tidligere lært at vanlig sukker er gift (ref. Dr. Arne Reimers), og en kjepphest har dessuten vært å utelukke aspartam og andre søtstoffer fra kosten min. Nå har jeg tatt bort alt annet sukker i min diett til fordel for galaktose. Galaktose anvender ikke insulin og påvirker derfor ikke blodsukkeret. Men det sørger for kommunikasjon i hjernen. Du finner mer informasjon om galaktose HER.

Ettersom jeg har kontakt og samarbeid med Anne Marie, fikk jeg med en ekstra pose galaktose som takkegave. Dette passet perfekt siden jeg var på tur til å dra til Spania da leveransen kom. Da kunne jeg ha en pose galaktose til bruk hjemme i Norge og den andre posen ble med til leiligheten i Spania. Jeg bruker galaktose i bl.a. smoothie og i hjemmelaget syltetøy. Konsistensen er litt som på melis, men smaker ikke fullt så søtt. Jeg opplever ikke at det er kunstig smak av galaktosen.

Tyttebærsyltetøy laget med galaktose / Lingonberry jam made with galactose

Jeg hadde også tenkt å bestille NADH Rapid fra denne danske nettbutikken. Imidlertid var de utsolgt da jeg la inn min bestilling, så dette produktet får bli med i neste runde. NADH er en biologisk kraftig antioksidant som stimulerer energiproduksjonen i alle levende celler. Bl.a. er det feil i energiproduksjonen i cellene for ME-syke, og NADH er derfor brukt i behandling av ME/CFS for å redusere fatigue, visstnok ved å gjenoppbygge funskjonen i mitokondriene. NADH brukes forøvrig for å stimulere hjernefunksjon, og kan lindre eller forbedre kognitiv dysfunksjon som bl.a. er vanlig ved ME/CFS.

Om det er noen av disse produktene du kunne tenke deg å kjøpe, finner du link til nettbutikken til New Energy & World Medicine her: NEWM

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg ikke får betalt for å skrive om produktene i dette innlegget, heller ikke provisjoner av salg . Jeg deler fordi jeg er veldig fornøyd med produktene selv, og tenker at de kan bidra til bedre helse for andre også.

Andre produkter som jeg har bestilt fra NEWM er japansk matcha te fra Yame. Sunt og godt! Og organisk oreganoolje, som er bra for immunforsvaret og har mange andre fordeler. Du kan evt. lese om disse på bildet underst i innlegget.

English:

For the intestine to absorb vitamins and minerals, it is important that it is prepared to absorb the nutrients. The good bacteria must be present. Are your guts ready?

During my life I have had countless cures of antibiotics due to infections. Probably at least 50 in total. In the last years before I got ME, I was on antibiotics 6-7 times a year. This has destroyed the natural bacterial flora in my intestine (microbiome). It is very probable that I eventually developed ulcerative colitis, which is an inflammatory disease in the intestine, due to the fact that the antibiotics also destroyed the good bacteria. My inflammation is treated with medication that I have on prescription from a gastrologist. However, I prefer to add natural products to my diet so that I can use less medication.

I have learnt that conditions and diseases such as ulcerative colitis, Crohn’s disease and IBS lead to the intestine not absorbing nutrients to the same extent as a healthy intestine does. You may also have heard of leaky gut? I would think that a natural consequence is that the intestine does not absorb minerals, vitamins, etc. well enough. What do you think?

When I first got in contact with Anne Marie in the Danish company New Energy & World Medicine, she recommended me four products that she said would help cure my ME over time. These are Restore, Naturally fermented bee pollen, NADH and Galactose.

In a previous post I wrote about “my muddy water”. This is Restore, a product for intestinal health, which I still take on a daily basis. You can read this blog post here: Muddy water for good health. I think this is the most important of the products in the picture at the top of this post. When I ran out of Restore a while ago, I immediately noticed that my stomach problems were increasing again. After I got a refill of Restore, it has improved again, and as a consequence I need fewer medications.

This is a completely natural mineral supplement. It contains carbon molecules derived from ancient fossilized soil, which are possibly better than probiotics in supporting digestion, mental clarity, respiratory well-being and immune function. You can find more information about Restore HERE.

Naturally fermented Danish bee pollen contains lactic acid bacteria which are supposed to give a “miracle effect” together with Restore. Naturally fermented bee pollen also contains all vitamins, minerals, micronutrients, amino acids and proteins. I was told to take a tablespoon with each meal until I sleep well every night and have energy all day, which should take two months.

Sleep has never been a problem for me. Rather the opposite. I usually sleep a lot, 10-12 hours every night. However, I think that I am lucky to to be able sleep that much, as many people struggle to get enough sleep. I have started cautiously with the bee pollen product. Taken only one spoon mixed in water per day, because I wasn’t sure how my stomach would react. But from today I will increase to two doses per day. There is more information on the fermented bee pollen HERE.

My daughter got some naturally fermented bee pollen after she got food poisoning in Spain. The colour of the drink is not so nice, so I was excited to see her reaction. But it turned out to be no problem at all. She said that fermented bee pollen tastes a bit like honey, just not so sweet. Quite positive! Actually, I find that the small, brown pellets are nice to chew.

Galactose is “brain sugar”. I have previously learnt that ordinary sugar is poison (ref. Dr. Arne Reimers), and it has also been like an obsession to exclude aspartame and other sweeteners from my diet. Now I have removed all other sugars in my diet in favour of galactose. Galactose does not make use of insulin and therefore it does not affect your blood sugar. On the other hand, it provides communication in the brain. You can find more information on galactose HERE.

Because I’m in contact with Anne Marie, I received an extra bag of galactose as a thank you gift. The package arrived at a perfect time as I was on my way to go to Spain when the delivery got here. I decided I could have a bag of galactose for use at home in Norway and the other bag I brought with me to my holiday home in Spain. I use galactose in e.g. smoothies and in homemade jams. The texture is a bit like icing sugar, but does not taste quite as sweet. I do not experience that there is an artificial taste to it, like with many other sweeteners.

I also intended to order NADH Rapid from this Danish web shop. However, they were sold out when I placed my order, so this product will be included in my next order. NADH is a biologically powerful antioxidant that stimulates energy production in all living cells. Among other things there is an error in the energy production in the cells of people who are sick with ME, and NADH is therefore used in the treatment of ME/CFS to reduce fatigue, presumably by restoring the function in the mitochondria. NADH is also used to stimulate brain function, and can alleviate or improve cognitive dysfunction which is common in ME/CFS.

Would you be interested in buying any of these products? This is a link to the New Energy & World Medicine’s webshop: NEWM.

For the record, I would like to point out that I do not get paid to write about the products in this post, nor do I receive commissions on sales. I share because I am very happy with the products myself, and believe that they can contribute to better health for others as well.

Other products I have ordered from NEWM are Japanese matcha tea from Yame. Very healthy and nice! And organic oregano oil, which is good for the immune system and has many other benefits. If you know Danish you can read about these benefits in the picture below.

Japansk matcha te og oreganoolje / Japanese matcha tea and oregano oil
8 kommentarer
  1. Så bra at du har funnet medisiner som passer for deg. Og håper at du blir friskere for kronisk sykdom er forferdelig. Jeg plages med fibromyalgi og det er veldig slitsomt. Men jeg er takknemlig for at det går an å leve med det.

   1. Ja, det kan på en måte føles greit med kroniske sykdommer, fordi man kan leve med dem. Men livet blir lettere når vi finner tilskudd (og medisiner) som kan lindre på symptomene. 😊 Det er ikke sikkert at den samme “oppskriften” passer for oss alle, og noen ganger må vi også endre på produkter vi bruker. 🤗

  2. Interessant 😊
   Jeg har lest om “sølevannet” ditt tidligere. Tenke jo jeg skulle bestille det da. Men det ble glemt bort.
   Så bra at det fungerer😊

   1. Ja, “sølevannet” fungerer bra for meg, fra første skje faktisk. Kan sterkt anbefale det, men selvsagt ikke garantere at alle blir like fornøyde. 🙂

  3. Dette var et spennende innlegg Kari. Det eneste jeg er skeptisk til er at du ble lovet helbredelse fra ME. Det tror jeg ungen kan live før vi vet helt hva det dreier seg om i en biomarkør. Som symptomlindring er jeg lydhør! Skal lese mer om Restore. Tror virkestoffet er noe de har patentert under navnet Terrahydride e.l. Vet foreløpig ikke hva det er. Du er fremdeles (på tampen av 2023 for lyd skjønner jeg?). Takk for gode tips og link til denne fine bloggen. Klem herfra

   1. Jeg reagerte også på lovnader om å bli frisk, men lot det stå ukommentert. 😉 En stor del av immunforsvaret vårt ligger i tarmen, og jeg tenkte at det kunne få fokus. Jeg vet dessverre ikke så mye om Restore/Ion, men har litt erfaring bare. Klem til deg ❤️

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

  Takk for at du engasjerer deg i denne bloggen.
  Unngå personangrep og sjikane og prøv å holde en hyggelig tone selv om du skulle være uenig med noen.
  Husk at du er juridisk ansvarlig for alt du skriver på nett.

Siste innlegg