Er tarmen din klar? / Are your guts ready?

English below

(Inneholder reklame)

For at tarmen skal ta opp vitaminer og mineraler er det viktig at den er klargjort for å ta til seg næringa. De gode bakteriene må være til stede. Er tarmen din klar?

I løpet av livet har jeg hatt utallige antibiotikakurer pga infeksjoner. Tror sikkert det har vært minst 50 i alt. De siste årene før jeg fikk ME, gikk jeg på 6-7 kurer i året. Dette har ødelagt den naturlige bakteriefloraen i tarmen min. Muligens er dette også skyld i at jeg etter hvert utviklet ulcerøs colitt, som er en inflammatorisk sykdom i tarmen. Jeg demper inflammasjonen med medisiner jeg har på resept fra gastrolog, men foretrekker å spe på med naturlige produkter, slik at jeg kan bruke mindre medisiner.

Jeg har hørt at tilstander/sykdommer som ulcerøs colitt, Crohns sykdom og IBS fører til at tarmen ikke tar til seg næringsstoffer i like stor grad som en frisk tarm. Du har kanskje også hørt om lekk tarm? Jeg vil tro at en naturlig konsekvens blir at tarmen ikke tar til seg mineraler, vitaminer, osv godt nok. Hva tror du?

Restore, for en balansert tarm / Restore, for balanced gut health
Innhold i Restore / Contents in Restore

Da jeg først kom i kontakt med Anne Marie i det danske firmaet New Energy & World Medicine, anbefalte hun meg fire produkter som hun sa ville være med på å helbrede min ME over tid. Disse er Restore, Naturfermentert bipollen, NADH og Galaktose.

I et tidligere innlegg skrev jeg om “sølevannet mitt”. Dette er Restore, et produkt for tarmsunnhet, som jeg fortsatt tar daglig. Dette innlegget finner du i denne linken: Sølevann for god helse. Jeg tenker at dette er det viktigste av de produktene du ser på bildet øverst i dette innlegget. Da jeg for en stund siden gikk tom for Restore, merket jeg ganske raskt at mageproblemene mine økte igjen. Etter at jeg fikk påfyll av Restore, har det bedret seg igjen, og jeg trenger færre medisiner.

Dette er et helt naturligt mineraltilskudd. Det inneholder kullstoffmolekyler som stammer fra gammel fossillisert jord, og som muligens er bedre enn probiotika i å støtte fordøyelsen, mental klarhet, respiratorisk velvære og immunfunksjon. Du finner mer informasjon om Restore HER.

Naturfermentert bipollen / Fermented bee pollen

Naturfermentert dansk bipollen inneholder melkesyrebakterier som visstnok skal gi “mirakeleffekt” sammen med Restore. Naturfermentert bipollen inneholder dessuten alle vitaminer, mineraler, sporstoffer, aminosyrer og proteiner. Jeg fikk beskjed om å ta en spiseskje til hvert måltid til jeg sover godt hver natt og har energi hele dagen, noe som skulle ta to måneder.

Søvn har aldri vært noe problem for meg. Jeg sover heller mye, 10-12 timer hver natt. Tenker imidlertid at jeg er heldig som sover så mye, for mange sliter med søvn. Jeg har startet litt forsiktig med bipollenproduktet. Tatt bare én skje blandet i vann per dag, siden jeg er usikker på hvordan magen reagerer. Men fra i dag skal jeg gå opp til to doser per dag. HER er mer informasjon om naturfermentert bipollen.

Dattera mi fikk litt naturfermentert bipollen da hun ble matforgiftet i Spania. Fargen er ikke så lekker, så jeg var spent på mottakelsen. Men det gikk ned. Hun mente at fermentert bipollen smakte litt som honning, bare ikke så søtt. Positivt! Jeg synes de små, brune kulene er litt gode å tygge på, litt “chewy”, om du skjønner.

Søtningsmidlet galaktose / The sweetener galactoce

Galaktose er “hjernesukker”. Jeg har tidligere lært at vanlig sukker er gift (ref. Dr. Arne Reimers), og en kjepphest har dessuten vært å utelukke aspartam og andre søtstoffer fra kosten min. Nå har jeg tatt bort alt annet sukker i min diett til fordel for galaktose. Galaktose anvender ikke insulin og påvirker derfor ikke blodsukkeret. Men det sørger for kommunikasjon i hjernen. Du finner mer informasjon om galaktose HER.

Ettersom jeg har kontakt og samarbeid med Anne Marie, fikk jeg med en ekstra pose galaktose som takkegave. Dette passet perfekt siden jeg var på tur til å dra til Spania da leveransen kom. Da kunne jeg ha en pose galaktose til bruk hjemme i Norge og den andre posen ble med til leiligheten i Spania. Jeg bruker galaktose i bl.a. smoothie og i hjemmelaget syltetøy. Konsistensen er litt som på melis, men smaker ikke fullt så søtt. Jeg opplever ikke at det er kunstig smak av galaktosen.

Tyttebærsyltetøy laget med galaktose / Lingonberry jam made with galactose

Jeg hadde også tenkt å bestille NADH Rapid fra denne danske nettbutikken. Imidlertid var de utsolgt da jeg la inn min bestilling, så dette produktet får bli med i neste runde. NADH er en biologisk kraftig antioksidant som stimulerer energiproduksjonen i alle levende celler. Bl.a. er det feil i energiproduksjonen i cellene for ME-syke, og NADH er derfor brukt i behandling av ME/CFS for å redusere fatigue, visstnok ved å gjenoppbygge funskjonen i mitokondriene. NADH brukes forøvrig for å stimulere hjernefunksjon, og kan lindre eller forbedre kognitiv dysfunksjon som bl.a. er vanlig ved ME/CFS.

Om det er noen av disse produktene du kunne tenke deg å kjøpe, finner du link til nettbutikken til New Energy & World Medicine her: NEWM

Jeg gjør for ordens skyld oppmerksom på at jeg ikke får betalt for å skrive om produktene i dette innlegget, heller ikke provisjoner av salg . Jeg deler fordi jeg er veldig fornøyd med produktene selv, og tenker at de kan bidra til bedre helse for andre også.

Andre produkter som jeg har bestilt fra NEWM er japansk matcha te fra Yame. Sunt og godt! Og organisk oreganoolje, som er bra for immunforsvaret og har mange andre fordeler. Du kan evt. lese om disse på bildet underst i innlegget.

English:

For the intestine to absorb vitamins and minerals, it is important that it is prepared to absorb the nutrients. The good bacteria must be present. Are your guts ready?

During my life I have had countless cures of antibiotics due to infections. Probably at least 50 in total. In the last years before I got ME, I was on antibiotics 6-7 times a year. This has destroyed the natural bacterial flora in my intestine (microbiome). It is very probable that I eventually developed ulcerative colitis, which is an inflammatory disease in the intestine, due to the fact that the antibiotics also destroyed the good bacteria. My inflammation is treated with medication that I have on prescription from a gastrologist. However, I prefer to add natural products to my diet so that I can use less medication.

I have learnt that conditions and diseases such as ulcerative colitis, Crohn’s disease and IBS lead to the intestine not absorbing nutrients to the same extent as a healthy intestine does. You may also have heard of leaky gut? I would think that a natural consequence is that the intestine does not absorb minerals, vitamins, etc. well enough. What do you think?

When I first got in contact with Anne Marie in the Danish company New Energy & World Medicine, she recommended me four products that she said would help cure my ME over time. These are Restore, Naturally fermented bee pollen, NADH and Galactose.

In a previous post I wrote about “my muddy water”. This is Restore, a product for intestinal health, which I still take on a daily basis. You can read this blog post here: Muddy water for good health. I think this is the most important of the products in the picture at the top of this post. When I ran out of Restore a while ago, I immediately noticed that my stomach problems were increasing again. After I got a refill of Restore, it has improved again, and as a consequence I need fewer medications.

This is a completely natural mineral supplement. It contains carbon molecules derived from ancient fossilized soil, which are possibly better than probiotics in supporting digestion, mental clarity, respiratory well-being and immune function. You can find more information about Restore HERE.

Naturally fermented Danish bee pollen contains lactic acid bacteria which are supposed to give a “miracle effect” together with Restore. Naturally fermented bee pollen also contains all vitamins, minerals, micronutrients, amino acids and proteins. I was told to take a tablespoon with each meal until I sleep well every night and have energy all day, which should take two months.

Sleep has never been a problem for me. Rather the opposite. I usually sleep a lot, 10-12 hours every night. However, I think that I am lucky to to be able sleep that much, as many people struggle to get enough sleep. I have started cautiously with the bee pollen product. Taken only one spoon mixed in water per day, because I wasn’t sure how my stomach would react. But from today I will increase to two doses per day. There is more information on the fermented bee pollen HERE.

My daughter got some naturally fermented bee pollen after she got food poisoning in Spain. The colour of the drink is not so nice, so I was excited to see her reaction. But it turned out to be no problem at all. She said that fermented bee pollen tastes a bit like honey, just not so sweet. Quite positive! Actually, I find that the small, brown pellets are nice to chew.

Galactose is “brain sugar”. I have previously learnt that ordinary sugar is poison (ref. Dr. Arne Reimers), and it has also been like an obsession to exclude aspartame and other sweeteners from my diet. Now I have removed all other sugars in my diet in favour of galactose. Galactose does not make use of insulin and therefore it does not affect your blood sugar. On the other hand, it provides communication in the brain. You can find more information on galactose HERE.

Because I’m in contact with Anne Marie, I received an extra bag of galactose as a thank you gift. The package arrived at a perfect time as I was on my way to go to Spain when the delivery got here. I decided I could have a bag of galactose for use at home in Norway and the other bag I brought with me to my holiday home in Spain. I use galactose in e.g. smoothies and in homemade jams. The texture is a bit like icing sugar, but does not taste quite as sweet. I do not experience that there is an artificial taste to it, like with many other sweeteners.

I also intended to order NADH Rapid from this Danish web shop. However, they were sold out when I placed my order, so this product will be included in my next order. NADH is a biologically powerful antioxidant that stimulates energy production in all living cells. Among other things there is an error in the energy production in the cells of people who are sick with ME, and NADH is therefore used in the treatment of ME/CFS to reduce fatigue, presumably by restoring the function in the mitochondria. NADH is also used to stimulate brain function, and can alleviate or improve cognitive dysfunction which is common in ME/CFS.

Would you be interested in buying any of these products? This is a link to the New Energy & World Medicine’s webshop: NEWM.

For the record, I would like to point out that I do not get paid to write about the products in this post, nor do I receive commissions on sales. I share because I am very happy with the products myself, and believe that they can contribute to better health for others as well.

Other products I have ordered from NEWM are Japanese matcha tea from Yame. Very healthy and nice! And organic oregano oil, which is good for the immune system and has many other benefits. If you know Danish you can read about these benefits in the picture below.

Japansk matcha te og oreganoolje / Japanese matcha tea and oregano oil

Fantastisk releasekonsert / Fantastic release concert

Dag Erik Oksvolds releasekonsert / Dag Erik Oksvold’s release concert

English below

Nå er ikke country akkurat favorittmusikken min, men når en venn skal holde releasekonsert er man faktisk programforpliktet til å dukke opp. Til vår store overraskelse ble det ikke bare en hyggelig opplevelse, men også en fantastisk musikalsk begivenhet. Innimellom var jeg på nippet til å begynne å trampe takten, men tok meg i det… Utagerte heller med å klappe i hendene og lot energien slippe ut gjennom smilerynkene.

Dag Erik hadde med seg mange dyktige musikere. Hadde til og med hentet inn en steelgitarist. Det ble god stemning, og Dag Erik synger kjempebra. Jeg hørte ikke et eneste feilskjær i løpet av kvelden. Håper virkelig han lykkes som cowboy og soloartist. Dag Erik har allerede omfattende erfaring fra musikkbransjen, og tidligere har vi hørt han på konsert som trommis i Tre Små Kinesere. De Tre Små og Krypten har jeg forresten skrevet om tidligere HER.

Love you more
Cowboy Dag Erik utenfor Café 3B / Cowboy Dag Erik outside Café 3B
Country-helten vår Dag Erik, jeg, Bjørn / Our country hero Dag Erik, myself, Bjørn
Glade men uskarpe fjes… / Happy faces, although not quite sharp…
Personlig hilsen fra artisten på hans første CD / Greetings from the artist on his first CD

Jeg fikk en personlig hilsen fra Dag Erik da jeg kjøpte CD, og samtidig en trivelig prat med kjæresten hans, Belinda. “Digge dåkker”, skrev Dag Erik. Vi digge dæ også, Dag Erik, fordi du er en trivelig og koselig fyr med masse godt humør og herlig humor! Men også fordi du gjorde en super jobb med å selge huset vårt mens du enda jobbet som eiendomsmegler. Hussalget skrev jeg forresten om HER. Og HER er litt om valg av megler og sko.

Det er Helge Strøm, kompis av Dag Erik og nær kollega av samboeren min, som har skrevet tekstene på alle Dag Eriks låter. Her er linker til noen av låtene. Klikk og nyt! Dette er en gylden mulighet, om man som meg, ikke har CD-spiller!
Light in your eyes
Love you more
Doorstep sorrow

Café 3B var et perfekt sted for denne konserten. Lett tilgjengelig, passe stort og intimt. Vi satt rundt et bord sammen med gode venner, og det gjorde kvelden ekstra koselig. Det er alltid hyggelig å dele gode opplevelser med venner, eller noen andre fine folk man kjenner.

Gode venner / Good friends
Samboeren og jeg / My partner and I

English:

Believe it or not, country music is not my favorite kind of music, but when a friend is going to hold a release concert, you are actually obliged to show up. To our great surprise, it did not only turn out to be a pleasant experience, but also a wonderful musical event. Sometimes I was on the verge of starting to stomp my feet, but came to my senses … Acted out rather by clapping my hands and allowing the energy to escape by being all smiles.

Dag Erik brought many talented musicians with him. There was even a steel guitarist. The atmosphere was very good, and Dag Erik sings well. I did not hear a single slip during the night. I really hope he succeeds as a cowboy and solo artist. Dag Erik already has extensive experience from the music industry, and we have previously heard him in a concert as a drummer in the band Tre Små Kinesere. By the way, I have written a blog post about this band earlier HERE.

I received a personal greeting from Dag Erik when I bought the CD, and at the same time a pleasant chat with his girlfriend, Belinda. Dag Erik wrote “I love you”(Digge dåkker) on the cover. We love you too, Dag Erik. Because you are a nice and lovely guy who is always in a good mood and has a great sense of humour! Moreover, because you did a great job selling our house while still working as a real estate agent. I wrote about the sale of our house HERE. And THIS is a post about the choice of real estate agent and shoes.

It is Helge Strøm, a friend of Dag Erik and a close colleague of my partner Bjørn, who has written all the lyrics of Dag Erik’s songs. Here are links to some of the songs. Click and enjoy! This is a golden opportunity, if you, like me, do not have a CD player!
Light in your eyes
Love you more
Doorstep sorrow

Café 3B was a perfect venue for this concert. Easily accessible, just the right size and quite intimate. We sat at a table with good friends, and I think this made the evening even more perfect. It is always nice to share good experiences with friends, or some other nice people you know.

Jeg tiltrekker meg møll / I attract moths

Møll som har gått i fella / Moths in the trap

English below

Jeg tiltrekker meg møll. I stedet for å kvitte meg med dem. Ganske uskyldig har jeg selv vært skyldig i at leiligheten min i Spania har hatt inntrengere i flyvende utgave over flere måneder. Det var ikke jeg som inviterte dem i utgangspunktet, selvsagt, men uten å vite det har jeg bidratt til at de stadig har kommet tilbake.

Ikke bare har jeg dårlige spanskkunnskaper. Jeg er visst elendig når det kommer til å lese bruksanvisninger, og videre å tolke dem, med utilstrekkelige kunnskaper om hvordan naturen fungerer mht insekters formering. Det står tydelig på møllfellene at de tiltrekker seg møllene pga feromoner (signalstoffer). Slik jeg forstår det, har da klisteret i møllfellene lokket til seg hannmøll.

Møllmesteren / Mr Mothbuster himself

Jeg kontaktet det spanske skadedyrfirmaet igjen da jeg oppdaget at det påny var møll i leiligheten, og en mothbuster kom velvillig innom til avtalt tid for å gasse ut krekene. På fem minutter var det gjort. Det var mannen fra skadedyrfirmaet som gjorde meg oppmerksom på hvordan fellene fungerer. Han henviste til hva som stod skrevet på baksiden av fellen, som var blitt fylt opp av møll mens jeg var hjemme i Norge. Han forklarte at møllene kom inn utenfra gjennom bittesmå hull pga feromonene i klisteret i fellene. Mine spankkunnskaper er temmelig begrensede, men jeg tror jeg fikk poenget riktig.

Jeg sloss mot møllene i ganske mange uker i sommer. Satte opp feller, vasket og gjorde rent, tettet hull i vegger og tak, slo i hjel de flyvedyktige, sprayet og jobbet på. Ble sliten, utmattet og lei, og jeg fikk ingen ladeferie, som var den opprinnelige planen. Dere som leste innleggene HER, HER og HER, i tillegg til det jeg nå skriver, har nok sikkert også lært litt om møll. Forhåpentligvis til ingen nytte.

Da skadedyrfirmaet sprayet og gasset i sommer, måtte jeg være ute av leiligheten i ti timer etterpå. Denne gangen brukte de et annet produkt, og da var det nok med tre timer. Tre ettermiddagstimer er akkurat passe for en strandtur på en god dag. Hvordan det gikk, kan du lese om HER.

Jeg nyter sol og bølgesus / Enjoying the sun and the waves

English:

I attract moths. Instead of getting rid of them. Quite innocently, I myself have been guilty of the fact that my apartment in Spain has had flying intruders over several months. It was not me who invited them in the first place, of course, but without knowing it, I have contributed to them constantly coming back.

My Spanish skills are poor, but I’m seemingly miserable when it comes to reading instructions for use, too. Furthermore, I’m terrible at interpreting them, also with insufficient knowledge of how nature works in terms of insect reproduction. On the instruction for the moth traps it clearly says that they attract the moths due to pheromones (chemical signals). As I understand it, the glue in the moth traps has therefore attracted male moths.

When I discovered that there were moths in the apartment again, I contacted the Spanish pest control company. A mothbuster kindly stopped by at the appointed time to gas the bastards, and the job was done in five minutes. It was the man from the pest control company who made me aware of how the traps work. He referred to what was written at the back of the trap, which had been filled up with moths while I was at home in Norway. He explained that the moths come in from outside through tiny holes due to the pheromones in the glue in the traps. My Spanish skills are pretty limited, but I think I got the point of it right.

I fought against the moths for quite a few weeks this summer. Put up traps, washed and cleaned, sealed holes in walls and ceilings, killed the flying ones, sprayed and kept working. Got tired, fatigued and fed up, and I did not get to charge my batteries during the holiday, which was the original plan. Those of you who read the posts HERE, HERE and HERE, in addition to what I am now writing, have probably also learned a bit about moths. Hopefully in vain.

Hviletid på stranda / Resting at the beach

When the pest control company sprayed and gassed this summer, I had to stay out of the apartment for ten hours afterwards. This time they used another product, and then three hours was enough. Three afternoon hours are just right for a beach trip on a good day. You can read what happened HERE.

Søndagstur med jentene / Sunday trip with the girls

Nydelig utsikt fra gondolbanen / Beautiful view from the cable car

(English below)

Det ble en plutselig tur til Spania igjen. Da min yngste datter ville komme dit på besøk, måtte jeg selvsagt stille opp. Det var tross alt et halvt år siden sist jeg så henne. Hun tok med seg ei venninne, som var veldig hyggelig. Med mitt amputerte energinivå klarer jeg ikke å være med på så mye, så det var supert at de to kunne dra ut på livet, ned til stranda og oppleve ting sammen ellers. Innimellom var jeg sjåfør. Men på deres siste dag her mobiliserte jeg krefter og vi fikk oss en fin søndagstur sammen. 🙂

Jentene ville på tur med gondolbanen. Teleférico Benalmádena går opp til toppen av fjellet Calamorro. Derfra hadde vi fantastisk flott utsikt over Benalmádena. Jentene hadde hatt en lang dag på stranda i forveien, og siden siste vogn ned fra fjellet gikk klokka seks, fikk vi bare 15 minutter der oppe. Men det var nok til å få med seg masse utsikt, og jentene løp som noen fjellgeiter opp og ned trapper for å få med seg flest mulig topper.

Teleférico Benalmádena
Meg på toppen av fjellet over Benalmadena / Myself at the top of the mountain above Benalmadena

Etterpå kjørte vi en tur til landsbyen Benalmádena Pueblo. Der ruslet vi rundt, nøt den koselige atmosfæren, og så for oss hvordan det ville vært å bo der. Dattera mi kom på at de ikke hadde spist is på turen enda, så da ble det et kjapt besøk på en Helederia før vi dro hjem til leiligheten.

Helederia
Benalmádena Pueblo

Siden jentene hadde gått glipp av et par partynetter grunnet matforgiftning, som de ble temmelig syke av, ville de ut på bar igjen denne siste kvelden. Men ny runde med sminking og drinking fristet ikke nok, så de ombestemte seg. I stedet ble det pizzzakveld og innspurt med den koreanske serien Squid Game. Heftige saker, men anbefales. Ser for meg at mange dukker opp i rosa kjeledresser og svarte masker med geometriske figurer på Halloween i år.

Solnedgangen på søndag / Sunset Sunday night

English:

All of a sudden I went to Spain again. When my youngest daughter wanted to visit me there, I had to show up, of course. After all, it was half a year since I last saw her. She brought a friend with her, who was very nice. With my amputated energy level, I can not participate in so much, so it was great that the two of them could go out for parties, down to the beach and experience things together during the days. Occasionally, I acted as a chauffeur. But on their last day here, I mobilized and we had a nice Sunday trip together. 🙂

The girls wanted to go for a ride with the cable car. Teleférico Benalmádena goes all the way up to the peak of Mount Calamorro. From there we had a wonderful view over Benalmádena. The girls had had a long day at the beach beforehand, and since the last carriage down from the mountain was due to leave at six o’clock, we only got 15 minutes up there. But that was enough to get a lot of views, and the girls ran about like mountain goats, up and down stairs in order to mount as many peaks as possible.

Afterwards we drove to the village of Benalmádena Pueblo. There we strolled around, enjoyed the cozy atmosphere, and imagined what it would be like to live there. My daughter realized that they had not eaten ice cream during their trip yet, so then there was a quick visit to a Helederia before we went back home to the apartment.

Since the girls had missed a couple of party nights due to food poisoning, which made them quite ill, they wanted to go out to the bar area again this last evening. But another round of doing their make-up and drinking was not tempting enough, so they changed their minds. Instead, they settled for a pizza night and we saw the last few episodes of the Korean series Squid Game. Violent and different, but I would still recommend it. I suspect that many people are about to show up in pink outfits and black masks with geometric shapes on Halloween this year.

Den katolske kirka i Benalmádena Pueblo / Santa Domingo Church, Benalmadena Pueblo

Blodbad på stranda / Massacre at the beach

Costa del Sol

English below

Jeg satt i solstolen min og slappet av på stranda på ettermiddagen. Det var stille og lite folk der nede. Bare noen enslige damer spredt rundt, og noen par. Jeg kikket utover havet, lyttet til bølgene, nøt at de slo innover og nesten traff tærne mine. Så legger jeg merke til to store vannscootere som senker farten og kommer inn mot stranda, akkurat der jeg sitter.

De blir liggende å duppe i havet en god stund. Motorlyden forstyrrer bølgesusen og jeg hører mennene snakker spansk. Plutselig ser jeg en av dem sitte med et maskingevær i hendene. I alle fall ser det ut som en maskingevær. Jeg fikler frem mobilen fra veska ved siden av meg. Om jeg ikke klarer å løpe unna, skal jeg i alle fall få tatt et bilde av mannen, tenker jeg, slik at det ligger igjen et bilde av drapsmannen i mobilen min til politiet i ettertid.

Men i det jeg finner mobilen, skyter mennene på vannscooterene fart utover havet igjen. Kanskje var det bare fantastien min som løp løpsk, igjen. Heldigvis ble det ikke blodbad på stranda. Men det kunne skjedd. Det fins folk som gjøre desperate handlinger, utfører overlagte drap og massakrer, og det kan skje overalt.

Omtrent samtidig med vannscooteropplevelsen min, skjedde det utenkelige i vår ellers så stille og rolige norske by Kongsberg. En mann beveget seg rundt og skjøt folk med pil og bue. For en skremmende, dramatisk, sjokkerende, grusom, brutal og fæl situasjon! Fem er bekreftet drept, to er skadd. Det er usikkert mht motivasjon og intensjon vedkommende hadde. Politiet vurderer om det er en terrorhandling.

Jeg har sovet lite i natt, pga smerter i kroppen. Men brått oppleves mine egne små problemer som ubetydelige. Jeg tenker på de etterlatte, de pårørende, og hvor vondt og fælt de må ha det nå.

English:

I was sitting in my beach chair relaxing at the beach in the afternoon. It was quiet down there and not many people around. Just a few single ladies scattered around, and a some couples. I looked out over the ocean, listened to the waves, enjoyed watching them splashing back and forth almost touching my toes. Then I notice that two water scooters slow down and come towards the beach, right where I am sitting.

They are bobbing in the ocean in front of me for quite some time. The sound of the engines disturb the sound of the waves. I hear the men speak in Spanish. Suddenly I see one of them sitting with a machine gun in his hands. At least it looks like a machine gun. I fiddle to get my mobile phone out from my handbag beside me. If I can not run away, I will at least get a picture of the man, I think to myself, so that there is a picture of the killer in my mobile for the police afterwards.

But as I locate my mobile phone, the men on water scooters are speeding out on the ocean again. Maybe it was just my fantasy that ran wild, again. Anyway and fortunately, no massacre took place at the beach. But it could have happened. There are people who commit desperate acts, commit premeditated murders and massacres, and it can happen anywhere.

At about the same time as my water scooter experience, the unthinkable happened in Kongsberg, which normally is a very quiet and calm Norwegian city. A man moved around and shot people with a bow and arrow. What a frightening, dramatic, shocking, cruel, brutal and horrible situation! Five have been confirmed killed, two injured. It is still uncertain what his motivation and intention was. The police are assessing whether it is an act of terrorism.

I have not slept much during the night, due to pain in my body. But suddenly my own little problems strike me as insignificant. I think of those left behind. They are caused so much pain and suffering.

Trappa / The stairs

Trapp i fjellene over Benalmadena / Stairs in the mountains above Benalmadena

Norsk:

Jeg liker trapper,
liker å stige opp til muligheter,
strekke meg.

Men trappa er for lang,
for bratt,
for tung å gå.
Jeg har ikke styrke nok,
ikke energi nok,
ikke krefter
til å klare det.

Men kanskje bare ett skritt om gangen…
Mer kan jeg ikke kreve av meg selv.

English

I like stairs,
I like to rise up to opportunities,
challenge myself.

But the stairs is too long,
too steep,
too heavy to walk.
I do not have enough strength,
not enough energy,
not power
to be able to do it.

But maybe just one step at the time …
I can not demand more from myself.

På toppen av fjellet Calamorro / At the peak of mount Calamorro

Filterbriller / Filter glasses

Mine nye filterbiller / My new filter glasses

English below the pictures

Vet du hva filterbriller er? Jeg hadde knapt hørt ordet før, og trodde dette var noe ganske uvanlig som bl. a. folk som går på ski på Nordpolen bruker, eller briller man kunne se flerdimensjonalt med. Men så hørte jeg fra andre med ME at de brukte filterbriller. Det skulle gå noen år før jeg skjønte at dette kunne være et godt hjelpemiddel for meg også, siden jeg er lyssensitiv, har tørre øyne, og dessuten ofte har migrene.

Jeg fikk levert en liten koffert med seks ulike filterbriller på døra. I løpet av uka jeg hadde dem til utprøving, fikk jeg prøvd dem både i sola ute på terrassen, under skyggeforhold, og i tillegg i bil. Det var spennende å prøve de mørkeste utgavene når jeg kjørte. De gule veiskiltene ble knall rosa, og tunellåpningene solsikkegule. Gresset var mye grønnere på den andre siden (altså fra innsiden av brilleglassene), og verden generelt mer fargerik og spennende. Jeg opplevde å se klarere gjennom de lyseste av brilleparene, og de vanlige kjørebrillene mine føltes overflødige.

Om man er lyssensitiv, kan man få bedre kontrastsyn med filterbriller også. Filterbrillene blokkerer også ut skadelig UV-stråler, og de blokkerer/tar bort blått lys/ulike bølgelengder i lyset. Kanskje ble kontrastsynet mitt bedre, siden jeg opplevde at jeg så klart mens jeg kjørte. Men det kan også har vært fordi det skarpe lyset ble filtrert bort og jeg kunne slappe mer av i øynene.

Enhver må prøve seg frem for å finne ut hvilke glass som kjennes best ut for øynene. Det er individuelt hva som fungerer. Optiker kan også tilpasse filterbriller slik at man får synskorrigering i glassene. Man får dekt filterbrille av folketrygda (NAV) dersom man har en medisinsk diagnose som gir varig nedsatt funksjon. Fagperson må dokumentere behovet. Det var ergoterapeut som tok kontakt med legen min på vegne av meg for å få denne dokumentasjonen, søkte for meg, og noen uker senere ble filterbrillene levert på døra hjemme hos oss.

Oppsummert har filterbrillene disse fordelene for meg:

  • Jeg slipper å oppleve ubehag ved sterkt lys og slapper mer av
  • Jeg slipper rennende øyne (og nese) når jeg er utendørs i skarpt lys eller det blåser (pga tørre øyne)
  • Forebyggende mot migrene
  • Gresset er grønnere på den andre siden
  • Jeg ser kul ut
Seks ulike filterbriller / Six different filter glasses
Gule filterbriller / Yellow filter glasses

English:

Oransje filterbriller / Orange filter glasses
Rødbrune filterbriller / Red filter glasses
Brune filterbriller / Brown filter glasses

English:

Do you know what filter glasses are? I had hardly heard the word before, and imagined this was something quite unusual that for instance people skiing at the North Pole wore, or glasses one could see multidimensionally with. But then I heard from others with ME that they used to wear filter glasses. Still, it would be a few years before I realized that this could be a good aid for me as well, as my eyes are light sensitive, I have dry eyes, and also often have migraines.

A small suitcase with six pairs of different filter glasses was handed out to me at the door. I was allowed to test them out for a week, and during that week I got to try them both in the sun out on the terrace, in shady conditions, and also in the car. It was quite impressive to wear the darkest pair when I was driving. The yellow road signs turned bright pink, and the tunnel openings sunflower yellow. The grass was much greener on the other side (i.e. from inside the glasses), and in general the world seemed more colourful and exciting. I experienced seeing more clearly through the brightest of the pairs of glasses, and my regular driving glasses felt superfluous.

If you suffer from light sensitivity, your contrast vision may get better with filter glasses as well. The filter glasses also block out harmful UV rays, and they block/remove blue light/different wavelengths in the light. Maybe my contrast vision improved, since I experienced that I saw clearly while driving. But it could also have been because the bright light was filtered out and I could relax my eyes better.

Everyone has to try the filter glasses out on their own to find out which glasses are best for their eyes. It is very individual what works. Opticians can also adjust filter glasses so that you get vision correction in the lenses. If you have a medical diagnosis that results in a permanent reduced function you can get filter glasses covered by the national insurance (NAV). A professional (doctor) must document the need. An occupational therapist contacted my doctor on my behalf to obtain this documentation, applied for me, and a few weeks later the filter glasses were delivered to our door.

In summary, the filter glasses have these advantages for me:

  • I do not experience discomfort from bright light, which is relaxing
  • I avoid watery eyes (and nose) when I am outdoors in bright light or it is windy (due to dry eyes)
  • Preventative for migraines
  • The grass is greener on the other side
  • I look cool