Filterbriller / Filter glasses

Mine nye filterbiller / My new filter glasses

English below the pictures

Vet du hva filterbriller er? Jeg hadde knapt hørt ordet før, og trodde dette var noe ganske uvanlig som bl. a. folk som går på ski på Nordpolen bruker, eller briller man kunne se flerdimensjonalt med. Men så hørte jeg fra andre med ME at de brukte filterbriller. Det skulle gå noen år før jeg skjønte at dette kunne være et godt hjelpemiddel for meg også, siden jeg er lyssensitiv, har tørre øyne, og dessuten ofte har migrene.

Jeg fikk levert en liten koffert med seks ulike filterbriller på døra. I løpet av uka jeg hadde dem til utprøving, fikk jeg prøvd dem både i sola ute på terrassen, under skyggeforhold, og i tillegg i bil. Det var spennende å prøve de mørkeste utgavene når jeg kjørte. De gule veiskiltene ble knall rosa, og tunellåpningene solsikkegule. Gresset var mye grønnere på den andre siden (altså fra innsiden av brilleglassene), og verden generelt mer fargerik og spennende. Jeg opplevde å se klarere gjennom de lyseste av brilleparene, og de vanlige kjørebrillene mine føltes overflødige.

Om man er lyssensitiv, kan man få bedre kontrastsyn med filterbriller også. Filterbrillene blokkerer også ut skadelig UV-stråler, og de blokkerer/tar bort blått lys/ulike bølgelengder i lyset. Kanskje ble kontrastsynet mitt bedre, siden jeg opplevde at jeg så klart mens jeg kjørte. Men det kan også har vært fordi det skarpe lyset ble filtrert bort og jeg kunne slappe mer av i øynene.

Enhver må prøve seg frem for å finne ut hvilke glass som kjennes best ut for øynene. Det er individuelt hva som fungerer. Optiker kan også tilpasse filterbriller slik at man får synskorrigering i glassene. Man får dekt filterbrille av folketrygda (NAV) dersom man har en medisinsk diagnose som gir varig nedsatt funksjon. Fagperson må dokumentere behovet. Det var ergoterapeut som tok kontakt med legen min på vegne av meg for å få denne dokumentasjonen, søkte for meg, og noen uker senere ble filterbrillene levert på døra hjemme hos oss.

Oppsummert har filterbrillene disse fordelene for meg:

  • Jeg slipper å oppleve ubehag ved sterkt lys og slapper mer av
  • Jeg slipper rennende øyne (og nese) når jeg er utendørs i skarpt lys eller det blåser (pga tørre øyne)
  • Forebyggende mot migrene
  • Gresset er grønnere på den andre siden
  • Jeg ser kul ut
Seks ulike filterbriller / Six different filter glasses
Gule filterbriller / Yellow filter glasses

English:

Oransje filterbriller / Orange filter glasses
Rødbrune filterbriller / Red filter glasses
Brune filterbriller / Brown filter glasses

English:

Do you know what filter glasses are? I had hardly heard the word before, and imagined this was something quite unusual that for instance people skiing at the North Pole wore, or glasses one could see multidimensionally with. But then I heard from others with ME that they used to wear filter glasses. Still, it would be a few years before I realized that this could be a good aid for me as well, as my eyes are light sensitive, I have dry eyes, and also often have migraines.

A small suitcase with six pairs of different filter glasses was handed out to me at the door. I was allowed to test them out for a week, and during that week I got to try them both in the sun out on the terrace, in shady conditions, and also in the car. It was quite impressive to wear the darkest pair when I was driving. The yellow road signs turned bright pink, and the tunnel openings sunflower yellow. The grass was much greener on the other side (i.e. from inside the glasses), and in general the world seemed more colourful and exciting. I experienced seeing more clearly through the brightest of the pairs of glasses, and my regular driving glasses felt superfluous.

If you suffer from light sensitivity, your contrast vision may get better with filter glasses as well. The filter glasses also block out harmful UV rays, and they block/remove blue light/different wavelengths in the light. Maybe my contrast vision improved, since I experienced that I saw clearly while driving. But it could also have been because the bright light was filtered out and I could relax my eyes better.

Everyone has to try the filter glasses out on their own to find out which glasses are best for their eyes. It is very individual what works. Opticians can also adjust filter glasses so that you get vision correction in the lenses. If you have a medical diagnosis that results in a permanent reduced function you can get filter glasses covered by the national insurance (NAV). A professional (doctor) must document the need. An occupational therapist contacted my doctor on my behalf to obtain this documentation, applied for me, and a few weeks later the filter glasses were delivered to our door.

In summary, the filter glasses have these advantages for me:

  • I do not experience discomfort from bright light, which is relaxing
  • I avoid watery eyes (and nose) when I am outdoors in bright light or it is windy (due to dry eyes)
  • Preventative for migraines
  • The grass is greener on the other side
  • I look cool
12 kommentarer

Siste innlegg